Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

Młyńska 6, 87-305 Zbiczno

 

Ogólna klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – Dz.U. UE L 119. s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych

ul. Młyńska 6, 87-305 Zbiczno, tel. 56-49-393-19, e- mail: gops@gopszbiczno.pl

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mail: iod@gopszbiczno.pl.

 1. Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przyznawanie i udzielanie świadczeń oraz realizacja innych zadań z zakresu: 

 1. realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie, wynikających z przepisów:
 • pomocy społecznej;
 • wspieranie rodziny;
 • świadczeń rodzinnych;
 •  świadczeń wychowawczych;
 • przemocy domowej;
 •  zasiłku dla opiekuna;
 •  świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • dodatku energetycznego;
 • Karty Dużej Rodziny;
 • dodatku osłonowego.
 1. dostarczania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie nowych zasobów materialnych, usług i praw.
 2. obsługi procesów rekrutacji.
 3. innych zadań powierzonych do realizacji przez Wójta Gminy Zbiczno

5. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych może być również dobrowolnazgoda, o której mowa w art. 6 ust.1 lit a RODO lub art. 9 ust.2 lit. a.

6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych:
Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w GOPS systemów informatycznych. Mogą to też być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy, itp.) oraz podmioty prowadzącedziałalność płatniczą (banki).

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przechowywane w formie archiwalnej przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Prawa podmiotów danych:

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych,  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

10. Niezbędność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi wniosku niezbędne. Brak podania danych, może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Pani/Pana oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą przewidywać sytuacje, w których podanie danych osobowych jest ustawowe.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz przekazywane do państw trzecich.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

O szczegółach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, możliwości i sposobów  korzystania ze swoich praw będzie Panią/Pana informował pracownik  merytoryczny prowadzący sprawę oraz inspektor ochrony danych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 472
Utworzono dnia: 24.02.2022
Dokument wprowadził:
Magdalena Ostrowska

Historia publikacji

 • 22.04.2024 14:16, Administrator
  Edycja strony: Ogólna klauzula informacyjna
 • 08.03.2023 12:41, Administrator
  Edycja strony: Ogólna klauzula informacyjna
 • 24.01.2023 10:22, Administrator
  Edycja strony: Ogólna klauzula informacyjna