Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie

Młyńska 6, 87-305 Zbiczno

 

Fundusz Alimentacyjny

Czym jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

To pomoc materialna dla tych, którym przysługuje prawo do alimentów (sądowne), ale rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od tego obowiązku. W takiej sytuacji można wnioskować do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę świadczenia.

Kryteria przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Warunek formalny: tytuł wykonawczy prawa do alimentów od rodzica, zatwierdzony przez sąd, jeśli egzekucja jest bezskuteczna,

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:                                              

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,                                                                  - braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 • Kryterium dochodowe: dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł, (od 1 listopada 2023 r. 1209 zł)

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres świadczeniowy uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Okres świadczeniowy, tj. okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 • Kryterium wiekowe:
  • osoba uprawniona do ukończenia 18. roku życia,
  • osoba uprawniona do 25. roku życia gdy uczą się w szkole lub szkole wyższej,
  • osoba uprawniona z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd  jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Kto nie dostanie alimentów z funduszu?

Alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie otrzyma osoba, która:

 1. została umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie lub jeśli pozostaje pod opieką rodziny zastępczej,
 2. zawarła związek małżeński.

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie zostanie wypłacone w takiej kwocie, w jakiej sąd przyznał alimenty, jednak nie może być ona większa niż 500 złotych miesięcznie.

O czym warto pamiętać, składając wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia, może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, do dnia spłaty.

 Jakie dokumenty trzeba złożyć?

W celu otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

- oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.);

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

- umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

1) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub

2) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

- dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów za dwa ostatnie miesiące (przed złożeniem wniosku), zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;

- kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

- w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego będących przedmiotem wniosku.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 Gdzie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Wniosek w tej sprawie można złożyć przez Internet, za pomocą rządowej platformy Emp@tia (do tego niezbędny jest Profil Zaufany).

Wniosek i dokumenty można złożyć również w tradycyjnej formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie.

Kiedy przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń?

Wnioski na dany okres świadczeniowy należy złożyć w terminie:

 • od 1 lipca – wnioski składane drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia – wnioski składane osobiście w wersji papierowej.

Ile trzeba czekać na decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony. Terminy wyglądają następująco:

 • złożony do 31 sierpnia, rozpatrzony do 31 października,
 • złożony we wrześniu, rozpatrzony do 30 listopada,
 • złożony w październiku, rozpatrzony do 31 grudnia,
 • złożony w listopadzie, rozpatrzony do 31 stycznia następnego roku,
 • złożony od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku, rozpatrzony do 28 lutego.

Uwaga! Kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może być niższa niż 100 złotych - jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone tak bardzo, że ostateczna kwota alimentów będzie niższa niż 100 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na tzw. okres świadczeniowy - od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc.

Formularze wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także inne niezbędne załączniki są do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie, ul. Młyńska 6, 87-305 Zbiczno - pokój nr 1 (parter).

Podstawa prawna w funduszu alimentacyjnym.

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Załączniki:

dochód uzyskany/utracony do FA 2023/2024

Utworzono dnia 19.09.2023, 13:35

dochód niopodatkowany do FA 2023/2024

Utworzono dnia 19.09.2023, 13:34

wniosek fundusz alimentacyjny 2023/2024

Utworzono dnia 19.09.2023, 13:34

zaświadczenie o dochodzie uzyskanym

Utworzono dnia 14.07.2022, 14:23

oświadcz. o dochodach nieopodatkowanych

Utworzono dnia 14.07.2022, 09:56

inf. o dochodach uzyskanych i utraconych

Utworzono dnia 14.07.2022, 09:56

klauzula

Utworzono dnia 14.07.2022, 09:18

oświadcz. o gospodarstwie rolnym FA

Utworzono dnia 14.07.2022, 09:02

oświadcz. o miejscu zamieszkania

Utworzono dnia 14.07.2022, 09:02

wniosek o fundusz alimentacyjny

Utworzono dnia 14.07.2022, 09:01

Informacje

Liczba wyświetleń: 312
Utworzono dnia: 14.07.2022
Dokument wprowadził:
Magdalena Ostrowska
Dokument wytworzył:
Ewa Osińska

Historia publikacji

 • 19.09.2023 13:46, Administrator
  Edycja strony: Fundusz Alimentacyjny
 • 19.09.2023 13:37, Administrator
  Edycja załącznika: dochód niopodatkowany do FA 2023/2024
 • 19.09.2023 13:35, Administrator
  Edycja załącznika: dochód uzyskany/utracony do FA 2023/2024